Regulamin

II. OGÓLNE WARUNKI CZŁONKOSTWA

1. CZŁONKOSTWO

1.1 Klubowicz podlega prawom i obowiązkom zgodnie z rodzajem Członkostwa, wybranym w Formularzu. Status Klubowicza uzyskuje się po podpisaniu ńormularza oraz dokonaniu należnych Jednorazowych Płatności na rzecz Let’s Fitness.

1.2 Opłaty Członkowskie na rzecz Let’s Fitness (dalej „Opłaty”) są wymienione w Formularzu oraz obejmują:

*Płatności jednorazowe (opłata miesięczna, wpisowe, pro-rata, podsumowanie), płatne w dniu podpisania Formularza, o ile nie zastrzeżono inaczej;

*Płatności cykliczne (opłata członkowska) płatne z góry w recepcji klubu, najpóźniej przed upływem 30 dni od poprzedniej płatności

1.3 W razie powstania zaległości w Opłatach, Klubowicz nie będzie uprawniony do korzystania z Klubu do momentu ich uregulowania

1.4 W przypadku nieuregulowania zaległości w płatnościach przez okres większy niż 3 miesiące klub Let’s Fitness zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia procedury windykacyjnej ww należności

1.5 Klub Let’s Fitness powiadomi Członka w przypadku wzrostu kosztów świadczenia usług w trakcie Minimalnego Okresu Członkostwa z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Klubowiczowi będzie przysługiwało prawo do odstąpenia od Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia o zmianach w Opłatach. W powyższym przypadku będzie obowiązywał okres wypowiedzenia Umowy opisany w punkcie 2.3

2. OKRES CZŁONKOSTWA

2.1 Umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, na warunkach obowiązujących w Klubie w ostatnim dniu Minimalnego Okresu Członkostwa, jeżeli Klubowicz nie poinformuje pisemnie Let’s Fitness o braku woli jej kontynuowania na co najmniej 30 dni przed końcem Minimalnego Okresu Członkostwa.

2.2 Okres wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony wynosi 30 dni, który jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Klubowicz jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych Opłat oraz jest zobowiązany do opłacenia Składki Członkowskiej za okres wypowiedzenia.

2.3 W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Minimalnego Okresu Członkostwa z przyczyn innych niż wskazane w punkcie 2.2, Klubowicz zapłaci Let’s Fitness kwotę w wysokości 30% składek należnych Let’s Fitness od pierwszego dnia następującego po upływie okresu wypowiedzenia Umowy (zgodnie z opisem w punkcie 2.3) do końca Minimalnego Okresu Członkostwa zadeklarowanego w Umowie z Let’s Fitness („Opłata za Przedterminową Rezygnację”). Po otrzymaniu Opłaty za Przedterminową Rezygnację, Let’s Fitness wystawi voucher na kwotę równą Opłacie za Przedterminową Rezygnację, który będzie uprawniał Klubowicza do wykorzystania go jako częściowej zapłaty za członkostwo w Let’s Fitness w okresie 1 roku od daty wystawienia voucher’a, w przypadku gdy Klubowicz zdecyduje się ponownie przystąpić do Klubu na okres minimalny 6 miesięcy.

2.4 Rozwiązanie członkostwa, o którym mowa w pkt 2.5 nie zwalnia klienta z opłat wynikających z korzystania usług Klubu Let’s Fitness sprzed złożenia i dostarczenia w drodze pisemnej wypowiedzenia zaakceptowanego przez Managera Klubu.

2.5 Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie drogą pisemną listem poleconym lub bezpośrednio w klubie u Managera Klubu, przy uwzględnieniu punktów od 21 do 2.5

3. WYKORZYSTANIE KLUBU

3.1 Wstęp do Klubu Let’s Fitness jest możliwy tylko za okazaniem karty członkowskiej. Karta członkowska może być używana wyłącznie przez Klubowicza, o ile nie zastrzeżono inaczej. W przypadku utraty lub zniszczenia karty i konieczności wystawienia nowej, Klubowicz zobowiązany będzie do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł brutto.

3.2 Wszystkie zmiany dotyczące pracy Klubu, a w szczególności godzin otwarcia, zamknięcia Klubu z powodu prac konserwatorskich, planu zajęć itp. zostaną z wyprzedzeniem ogłoszone na stronie internetowej Let’s Fitness lub w Klubie.

3.3 Klubowicz uprawia sport i bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń w Klubie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Let’s Fitness ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klubowicza w Klubie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

4. INNE POSTANOWIENIA

4.1 Klub może cedować prawa płynące z niniejszej Umowy osobom trzecim, a także zlecać osobom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z ww na co Klubowicz wyraża zgodę. Klubowicz wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności Klubu wobec Klubowicza na podmiot trzeci z tytułu niezapłaconych Składek Członkowskich.

4.2 W wyjątkowych sytuacjach Let’s Fitness dopuszcza możliwości cesji zawartej Umowy z Klubowiczem na osobę trzecią na warunkach w niej obowiązujących oraz zgodnie z aktualnymi zasadami obowiązującymi w Klubie.

4.3 Let’s Fitness dopuszcza możliwość zamrożenia Członkostwa na warunkach i opłatach obowiązujących w Klubie w danym okresie. W okresie zamrożenia klubowicz nie jest uprawniony do korzystania z klubu. Opłata za jeden miesiąc zamrożenia wynosi 20 zł brutto miesięcznie. Okres zamrożenia Członkostwa nie wlicza się do Minimalnego Okresu Członkostwa. Zamrożenie może nastąpić po upływie 2 pełnych okresów rozliczeniowych, minimalnie na 2 tygodnie/maksymalnie 2 miesiące. W okresie zamrożenia członkostwa nie może zostać złożone wypowiedzenie umowy.

4.4 Zamrożenie członkostwa może nastąpić za zgodą Managera Klubu i tylko w przypadku uregulowania wszelkich zaległości wobec klubu jak i uregulowania należności za okres wypowiedzenia, oraz za okres jednego miesiąca po okresie zamrożonym.

4.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ogólnych Warunkach Członkostwa zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

Akceptujemy

Sprawdź grafik naszych zajęć